Het GMR Platform

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een verplicht orgaan binnen het CSO en bestaat uit een ouder- en personeel geleding. Samen vormen zij een actief team dat zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen binnen het bestuur.

Medezeggenschap op bovenschools niveau is geregeld in de vorm van een Platform van Medezeggenschapsraden van de drie scholen van Stichting CSO (GMR). Deze raad is samengesteld uit MR leden van de drie scholen van het CSO, 3 personeelsleden en 3 ouders. Samen met de bestuurder worden beleidszaken op stichtingsniveau besproken en goedgekeurd, of wordt er advies gegeven door de GMR aan de bestuurder. Deze procedures zijn vastgelegd in de WMS. Via www.infowms.nl kunt u meer informatie vinden over de WMS. De GMR leden worden gekozen vanuit de MR van de verschillende scholen.

Samenstelling GMR

Marianne van der Plank – voorzitter De Zonnehoek (personeel)
Manuela Guerra De Zonnehoek (ouder)
Corinda van der Tas De Boog (personeel)
Ronald Burger

De Boog (ouder)

Inge Nicolay De Prinsenhof (personeel)
Vacant De Prinsenhof (ouder)

Erik Wijtsma is de bestuurder van CSO Apeldoorn.

Quinta van Middendorp is aangesteld als secretaris voor de GMR. Via het e-mailadres gmr@cso-apeldoorn.nl kunt u informatie over de GMR opvragen.