Stichting CSO Apeldoorn

Drie scholen met elk een heel eigen specialisme, maar met hetzelfde uitgangspunt: onze christelijke identiteit.

De Zonnehoek

Uw zorg, onze verantwoordelijkheid

De Zonnehoek is een christelijke school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) voor zeer moeilijk lerende kinderen. Ook is De Zonnehoek steunpuntschool voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum.

Konings College

Het Konings College is een onderwijsalternatief voor middelbare school leerlingen met ASS en internaliserende problematiek. Het Konings College is onderdeel van het VSO De Zonnehoek. Deze leerlingen hebben een verstoorde schoolgang en/of een grote ondersteuningsbehoefte. Het gaat hier om leerlingen die niet in staat zijn om de schoolgang of leerontwikkeling zelfstandig op te pakken. Zij hebben vaak weinig zelfvertrouwen door negatieve (onderwijs)ervaringen. Deze leerlingen kunnen bij het Konings College re-integreren via een maatwerktraject.

De Prinsenhof

Ruimte om te groeien

De Prinsenhof is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs, voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Wij zijn er voor kinderen die in het ‘gewone’ basisonderwijs niet goed tot hun recht komen en dus meer of andere zorg nodig hebben.

De Boog

Praktijkschool

De Boog is een christelijke school voor praktijkonderwijs, voor jongeren van 12 tot maximaal 18 jaar. Wij werken samen aan de toekomst van de jongeren die ons zijn toevertrouwd. Samen met de jongere zelf, met zijn of haar ouders en als team, met elkaar.

Samenwerking

Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn er in Apeldoorn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan voor het primair en het voortgezet onderwijs.

Onder het Samenwerkingsverband PO Apeldoorn valt sbo De Prinsenhof en de SO afdeling van zmlk De Zonnehoek. Praktijkschool de Boog en de VSO afdeling van De Zonnehoek maken deel uit van het Samenwerkingsverband VO Apeldoorn e.o.

Binnen de samenwerkingsverbanden functioneert een Toelaatbaarheidscommissie die een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)afgeeft voor het speciaal basis, het speciaal – en het voorgezet speciaal onderwijs en ook voor het praktijkonderwijs. De scholen vragen in overleg met de ouders/verzorgers een toelaatbaarheidsverklaring aan.

De zwaarte van de onderwijsondersteuning bepaalt of een leerling is aangewezen op een vorm van speciaal (basis) – of voortgezet speciaal onderwijs of het praktijkonderwijs.

Het samenwerkingsverband stelt de financiële middelen beschikbaar voor de extra ondersteuning.

Voor meer informatie over de scholen voor Christelijk Speciaal Onderwijs verwijzen wij u naar de websites van De Prinsenhof, De Zonnehoek en De Boog.

Contactformulier

Heeft u een vraag, of wilt u informatie, dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Vul uw gegevens hieronder in of bel naar ons bestuurssecretariaat: 0610701201.